Kontaktirajte nas

Telefon

Аустрија

+43 732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Opšte odredbe i uslovi kompanije KVT-Fastening GmbH

1. Obim primene, sadržaj usluge

 • 1.1 KVT Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (u daljem tekstu KVT Fastening) isporučuje robu svojim kupcima i takođe pruža druge usluge isključivo u okviru važećih Opštih odredbi i uslova. Asortiman proizvoda posebno se odnosi na komponente i drugu proizvodnju, kao i usluge u oblasti inženjerstva, tehničkih saveta, logistike itd. Takođe treba pomenuti isporuku robe i usluga koje se pružaju kao deo kompletnih ili delimičnih rešenja.
 • 1.2 Našim Opštim odredbama i uslovima moguće je pristupiti u svakom trenutku na našoj veb lokaciji (www.kvt-fastening.at/agb). Oni su u potpunosti deo svakog ugovora koji sklopi kompanija KVT-Fastening. Opšte odredbe i uslovi važe na čitav poslovni odnos u koji ste stupili sa nama. U slučaju tekućih poslovnih odnosa, ove Opšte odredbe i uslovi takođe važe za buduće transakcije u kojima se na njih ne upućuje izričito.
 • 1.3 Druge odredbe i uslovi ili posebni sporazumi su obavezujući samo ako su pismeno dogovoreni. Ćutanje sa naše strane se izričito ne smatra (implicitno) prihvatanjem drugih odredbi i uslova.
 • 1.4 Kupac može samo da pozove uslugu sa naše strane koja prevazilazi isporuku robe ako je to pismeno dogovoreno. Preostaje da se istakne da je kupac odgovoran za instalaciju i korišćenje robe.
 • 1.5 Ako smo izdali pisanu narudžbinu ili potvrdu narudžbine ili pismeno potvrdili drugu ugovornu dokumentaciju, naše isporuke robe i druge usluge su tu zaključno navedene.
 • 1.6 Smatramo da je dokument (uključujući faksove i PDF dokumente) potpisan od strane odgovarajućeg ugovornog partnera u pisanom obliku u smislu ovih Opštih odredbi i uslova. E-poruke koje je jedan ugovorni partner poslao drugom se takođe priznaju kao pisani dokumenti; međutim, preduslov je da se osoba koja nastupa u korist stranke može jasno identifikovati i da je odgovorna za datu stvar.
 • 1.7 Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku jednostrano promenimo Opšte odredbe i uslove. Izmene Opštih odredbi i uslova biće objavljene slanjem izmenjenih Opštih odredbi i uslova ili njihovim objavljivanjem na gore navedenoj internet adresi. Izmenjene Opšte odredbe i uslovi stupaju na snagu umesto originalno dogovorenih Opštih odredbi i uslova na dan prenosa ili objavljivanja i postaje deo ugovora, osim ako kupac izričito prigovori u pisanom obliku.g.

2. Ponuda i zaključivanje ugovora

 • 2.1 Narudžbine se smatraju prihvaćenim samo ako smo ih pismeno potvrdili. Do tada, naša ponuda je neobavezujuća. Telefonski, pismeni (takođe i putem e-pošte) ili usmeni sporedni sporazumi, dopune ili izmene takođe zahtevaju našu pismenu potvrdu kako bi bili važeći.
 • 2.2 Naše ponude su neobavezujuće. Takođe, tehnički opisi i ostale informacije u ponudama, brošurama i druge informacije u početku nisu obavezujuće.
 • 2.3   Ponude i procene troškova se daju samo u pisanom obliku. Usmene procene troškova ne predstavljaju obavezujuću ponudu.
 • 2.4 Ponude i procene troškova podležu naplati.
 • 2.5 Ponude i procene troškova are se prave na osnovu informacija koje je dao kupac, bez garancije za potpunost i tačnost.
 • 2.6 Imamo pravo na delimične isporuke u razumnoj meri.
 • 2.7 Zadržavamo pravo da robu ponuđenu KUPCU tokom važenja naše ponude prodamo trećoj strani (posredna prodaja). KUPAC ne može imati nikakvo potraživanje koje proističe iz ovoga.
 • 2.8 Tamo gde se detalji u pisanim potvrdama narudžbina koje smo mi pripremili razlikuju od detalja sadržanih u našim katalozima, brošurama ili drugom materijalu, detalji iz potvrde narudžbina se smatraju obavezujućim.

3. Cene i plaćanje isporuke robe i drugih usluga

 • 3.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, naše fakture je moguće isplatiti u neto iznosu u roku od 21 dan od datuma fakture. Popust za gotovinu nije dozvoljen i zahteva poseban pisani sporazum.
 • 3.2 U slučaju kašnjenja pri plaćanju, imamo pravo naplate kamate za period od roka za plaćanje do datuma prijema uplate. Za ugovorena novčana potraživanja između preduzetnika primenjuje se važeća zakonska stopa zatezne kamate (trenutno od 1. januara 2022. ona iznosi 8,58% u Austriji).
 • 3.3 Osim toga, sve naknade za opomenu/naplatu i sporedne naknade nastale u vezi sa neizmirenim potraživanjem treba platiti istovremeno sa glavnim dugovanjem.
 • 3.4 U slučaju da kompanija KVT sama preuzme zadatke opomene i naplate, imamo pravo da KUPCIMA fakturišemo paušalni iznos od 40,00 €.
 • 3.5 Kupac ima pravo na kompenzaciju jedino ako su njegove protivtužbe pravno utvrđene, osnovane ili smo ih potvrdili u pisanom obliku.
 • 3.6 Ukoliko se nakon slanja potvrde narudžbine ispostavi da redovna obrada prema otvorenoj fakturi nije moguća, zadržavamo pravo da zahtevamo plaćanje unapred za celokupni iznos ili veći deo uplate za naručenu robu ili da izvršimo isporuku uz gotovinsko plaćanje po prijemu pošiljke.
 • 3.7 Ako kupac odustane od ugovora bez dobrog razloga, za standardnu komercijalnu robu dužan je da nadoknadi 30% njene bruto prodajne cene isplatom paušalnog iznosa. Pravo KUPCA je da dokaže da nije pretrpljen nikakav gubitak ili da je nivo gubitka znatno manji od gore pomenutog paušalnog iznosa. Zadržavamo pravo da iznesemo dokaz da smo pretrpeli veći gubitak. Pored toga, kupac je u pravu da ostvari pravo zadržavanja kada je njegova protivtužba zasnovana na istom ugovornom odnosu. Za ugovore za robu po posebnim narudžbinama KUPCA, izričito ne postoji pravo na odustajanje. U ovim slučajevima, KUPAC je dužan da ugovorenu cenu isplati u celosti.
 • 3.8 Svaki kupac dobija pojedinačno definisani kreditni limit. Prekoračenje deponovanog kreditnog limita može dovesti do kašnjenja isporuke. U slučaju kašnjenja isporuke zbog prekoračenja kreditnog limita kupca, zbog ovog kašnjenja u isporuci isključuju se sva potraživanja bilo koje vrste od strane kupca.
 • 3.9 Cene za isporuku robe i druge usluge su uvek izražene bez PDV-a u odgovarajućoj valuti. Ovaj princip važi za sve naše cenovnike, narudžbine i potvrde narudžbina i ostalu ugovornu dokumentaciju.
  Cene za našu isporuku robe se odnose na po 100 komada. Izričito zadržavamo pravo da sklopimo druge sporazume uz odgovarajuća obaveštenja. Kolone sa cenama od 1000 komada važe samo za industrijska pakovanja ili bez pakovanja. Minimalna vrednost za isporuku robe je postavljena na 150 EUR; isti iznos važi za isporuke u bilo kojoj drugoj valuti. Ako neto vrednost robe padne ispod minimalnog iznosa od 150 EUR po narudžbini, naplaćujemo minimalnu doplatu od 19 EUR. Za otvorene pakete naplaćujemo malu doplatu. Odobravamo sve dodatne popuste od vrednosti isporuke od 200 EUR ili odgovarajućeg iznosa u drugoj valuti.
 • 3.10 Zadržavamo pravo na korekciju cena ukoliko se uslovi tržišta značajno izmene ili ako postoje fluktuacije odgovarajućih cena. Ponuđene cene su obavezujuće samo ako i u meri u kojoj smo obavestili kupca o odgovarajućim obavezujućim periodima. U slučaju povećanja cena sirovina, proizvodnje i zarada do kojih je došlo ili su uvedena od datuma potvrde narudžbine do datuma isporuke, izričito zadržavamo pravo da izvršimo odgovarajuća prilagođavanja cena.
 • 3.11   Naša roba se isporučuje franko fabrika u skladu sa Incoterms 2020. Međutim, za transporte koje mi organizujemo, troškovi za to se naplaćuju paušalno po tarifama kompanije KVT-Fastening koje su primenljive u trenutku otpremanja. Za pakovanje i reciklažu i odlaganje, biće naplaćen paušalni iznos za pakovanje i reciklažu od 7 EUR po isporuci. Posebni sporazumi moraju se dogovoriti pismenim putem. Pakovanje i recikliranje i odlaganje može biti besplatno uz broj ARA licence 6535. Materijal za pakovanje i recikliranje je isključivo nepovratan.
 • 3.12 Fakture se plaćaju u valuti koja je navedena u našim cenovnicima, narudžbini ili potvrdama narudžbina ili u drugoj ugovornoj dokumentaciji.

4. Brošure, katalozi (uključujući e-prodavnicu), tehnički i drugi dokumenti

 • 4.1 Dimenzije i tekstualne informacije, kao i ilustracije u našim dokumentima su neobavezujući; naše brošure, katalozi (uključujući e-prodavnicu), narudžbine i tehnički dokumenti i druge tehničke informacije treba posebno pomenuti.
 • 4.2 Ne snosimo odgovornost za ispravnost i potpunost dokumenata koje nam je kupac poslao (naročito za crteže, specifikacije materijala i druge dokumente). Pored toga, nismo u obavezi da proverimo da li su ispravni i potpuni.
 • 4.3 Dodatno, kupac mora da se uveri da dokumenti koje nam je poslao (crteži, specifikacije materijala i drugi dokumente) ne krše prava treće strane. Ukoliko se kupac ne pridržava ovog zahteva, mora nas osloboditi svih odgovarajućih potraživanja treće strane.

5. Datumi i rokovi, količina isporuke

 • 5.1 Ponuđenu i prihvaćenu isporuku i datume isporuke ispunjavamo na najbolji mogući način. Oni odgovaraju raspoloživim kapacitetima poručivanja i postojećim mogućnostima nabavke materijala u trenutku naručivanja ili potvrde narudžbine. U slučaju isporuke robe, konačno prihvatanje ugovora od strane naših poddobavljača ostaje zadržano.
 • 5.2 Isporuka ili period isporuke počinje zaključenjem ugovora, ali ne pre nego što se obave sve neophodne formalnosti kod nadležnih organa i nego što se obave plaćanja uz nalog i obezbede neke hartije od vrednosti. Ugovorni partneri takođe moraju da isprave sve bitne tehničke tačke do početka perioda za isporuku ili podnošenje.
 • 5.3 Dogovorena isporuka i datumi ili rokovi isporuke mogu se u razumnoj meri produžiti ili odložiti bez zahteva za naknadu štete od kompanije KVT-Fastening i njenih podružnica. Ovo pravilo važi naročito u sledećim slučajevima:
  • ukoliko ne dobijemo informacije koje su nam potrebne da na vreme ispunimo ugovor ili ako se naknadno promeni;
  • ako kupac ili treća strana (tj. naši podizvođači) kasne sa isporukama ili uslugama koje treba obaviti ili na drugi način kasne sa ispunjavanjem ugovornih obaveza;
  • ako se pojave prepreke ili dođe do nepredviđenih okolnosti u našim prostorijama, kod kupca ili kod treće strane (tj. kod naših poddobavljača) koje se ne mogu izbeći. Takve događaje definišemo kao, između ostalog, posledice više sile, rat, međunarodne tenzije, nemire, nestašice sirovina, smetnje u radu, epidemije, pandemije, štrajkove i zvanično naređeno zatvaranje infrastrukture i kompanija; ne smatramo da je ovaj spisak potpun.
 • 5.4 Ako isporuka ili datum isporuke nije ispoštovan i prekoračen je nakon razumnog grejs perioda (koji se određuje za pojedinačne slučajeve), kupac ima pravo da odustane od ugovora u celosti ili delimično, ako još uvek nije ispunjen. Izričito je isključena odgovornost za gubitak upotrebe i za bilo koju drugu štetu nastalu usled nepoštovanja rokova i količina isporuke.
 • 5.5 U slučaju neprihvatanja od strane kupca, i dalje je dužan da plati celokupnu nabavnu cenu. U tom slučaju, skladištićemo robu na rizik i trošak kupca (prevashodno troškovi skladištenja, naknade za obradu, administrativni troškovi itd.). Nakon neuspešnog zahteva za prihvatanje ili preuzimanje, imamo pravo da uništimo robu o trošku kupca ili da je iskoristimo na bilo koji drugi način.
 • 5.6 U slučaju prethodno upakovane robe koja se prodaje po broju komada, isporučena srednja vrednost u skladu sa metodom slučajnog uzorkovanja odgovara barem nominalnom broju komada. U slučaju elemenata za pričvršćivanje i delova iz masovne proizvodnje, prekomerna ili nedovoljna isporuka od +/- 10% je uobičajena u industriji. Za proizvode koji su napravljeni po meri, zadržavamo pravo da isporučimo 15% više ili manje robe. Takve isporuke sa viškom ili manjkom kupac ne može da odbije. U tom slučaju, biće naplaćena količina koja je zaista i isporučena.
 • 5.7 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, nalozi za otkazivanje se prihvataju najkasnije u roku od 6 meseci od isteka ugovornog perioda, bez našeg zahtevanja zahteva za prihvatanje ili obaveštenja o kašnjenju. Ako je ovaj period istekao, imamo pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, fakturišemo robu ili da otkažemo porudžbinu. U slučaju kašnjenja prijema, odgovornost za opasnost i gubitak robe prelazi na kupca sa obaveštenjem o spremnosti za isporuku.

6. Mogućnost praćenja

Ako treba da obezbedimo mogućnost praćenja robe, to se obavlja korišćenjem informacija na etiketi na pakovanju. Nakon isporuke robe kupcu, kupac je dužan da obezbedi održavanje mogućnosti praćenja do nas kao dobavljača.

7. Zadržavanje prava vlasništva, imovina povezana sa logistikom

 • 7.1 (Isporučena) roba ostaje u našem vlasništvu sve dok se u potpunosti ne izmire sve obaveze iz poslovnog odnosa (uključujući kamatu, troškove, poreze, naknade, izdatke, troškove transporta itd.).
  U slučaju tekućeg računa, vlasništvo se smatra obezbeđenjem za naše potraživanje po bilansu. Kupac može da proda robu koja je predmet zadržavanja prava vlasništva samo u okviru standardnih i urednih poslovnih transakcija. U tom slučaju, on nam ovim ustupa nastala potraživanja od trećih strana u visini naših potraživanja, sa prioritetom i uključujući sva sporedna prava.
  Kupac nam ovim određuje i ovlašćuje, po potrebi, da ostvarimo prava na osnovu ABGB protiv njegovog ugovornog partnera u njegovo ili naše ime, ali za njegov račun, i u tu svrhu nam ustupa ostvarivanje prava na koja ima pravo po ABGB protiv ugovornog partnera, kao i nastala nova prava.
  Ovim prihvatamo gore navedena dodeljivanja, ali uvek prihvatamo naplatu i ostvarivanje ustupljenih potraživanja od strane kupca, što je uvek moguće opozvati. Ako otkrijemo dodeljivanje, kupac mora da nam obezbedi sve informacije i dokumente koji su potrebni da ostvarimo naša potraživanja, bar kopiju dokumenata, odmah i o svom trošku. Zalozi i bezbednosni transferi rezervisane robe su isključeni; kupac mora odmah da nas obavesti o bilo kakvoj zapleni naše rezervisane robe ili drugim oštećenjima iste od strane trećih lica.
 • 7.2 Ako razvijemo logistička rešenja za kupca ili obezbedimo logističke usluge i obezbedimo kutije, rafove i druge stavke inventara u tu svrhu, oni ostaju u našem vlasništvu osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku.

8. Obaveze pregledanja, prihvatanja i obaveštavanja o nedostacima

 • 8.1 Kupac mora odmah da prihvati naše isporuke robe i drugih usluga ili da proveri da li su u skladu sa tehničkim specifikacijama i zakonskim odredbama. Isto važi za obavljeno podešavanje jednog od naših kompletnih ili delimičnih rešenja. Prilikom obavljanja daljih usluga, kupac takođe mora da proveri da li su one obezbeđene u skladu sa onim što je ugovoreno.
 • 8.2 Svi nedostaci u našim isporukama robe i drugih usluga moraju se odmah prijaviti u pisanom obliku (nakon njihovog utvrđivanja), ali ne kasnije od 8 dana od prijema robe ili nakon završetka radova na objektu, u suprotnom zastarevaju svi zahtevi za obeštećenje (uključujući posledičnu štetu). Ovo pravilo takođe važi za kompletna ili delimična rešenja kao i za završetak radova na drugim uslugama. Sakriveni nedostaci moraju biti prijavljeni u pisanom obliku u roku od 8 dana od otkrivanja, sa posebnim opisom tipa.
 • 8.3 Obaveštenje o nedostatku se smatra pravno važećim ako je poslato u pisanom obliku pre isteka roka u skladu sa odeljkom 8.2 i ako se i otpremanje i isporuka mogu dokazati van svake sumnje. Ako se pošalje preporučenim pismom, smatra se da je ovaj dokaz dostavljen. Obaveštenje mora da sadrži detaljan opis nedostatka i uzorak neispravne robe. Uz obaveštenje, dobijamo pravo da prijavljeni nedostatak ili oštećenje provere naši zaposleni ili stručna lica po našem izboru. Kupac može da zatraži besplatan izveštaj o rešenju problema u roku od 30 dana od zaključenja žalbe, nakon čega će biti odgovoran za nadoknadu.
 • 8.4 Odstupajući od navedenih odredbi, kupca oslobađamo obaveze da proverava isporuke robe za koju koristi logističko rešenje koje mi nudimo.
 • 8.5 U slučaju nedostataka, za naše isporuke dobara i drugih usluga se primenjuju zakonski rokovi zastarelosti.
 • 8.6 Navod o nedostatku ne oslobađa kupca njegove obaveze plaćanja.

9. Garancija za isporuku naše robe

 • 9.1 Garantujemo samo svojstva proizvoda u skladu sa primenljivim standardima za proizvode kao što su DIN, ISO ili EN. Ova garancija takođe uključuje povezane tehničke uslove isporuke i specifikacije za delove specifične za kupca dogovorene u pisanom obliku. Ako kupac nije izričito naveo drugačije u pisanom obliku, mi obavljamo vizuelne provere i procene tolerancija dimenzija, oblika i položaja u skladu sa odgovarajućim standardima za proizvode koji su uobičajeni u industriji. Za sistem i funkcionalna rešenja garantujemo samo svojstva proizvoda u skladu sa navedenim zahtevima za performansama (npr. izjava o performansama, uputstvo za korišćenje itd.).
 • 9.2 Prilikom korišćenja pričvršćivača koji su termički obrađeni do tvrdoće od 360 HV i više, kao i galvanizovanih pričvršćivača (naročito sa klasom čvrstoće od 12.9), postoji rizik od odloženog krtog loma izazvanog vodonikom. Međunarodni standard ISO4042 izričito ukazuje na ovaj rizik. Ako kupac izabere ili kupi pričvršćivače čija svojstva, čvrstoća i proizvodni proces uključuju veliku verovatnoću krtosti izazvane vodonikom, tada kupac preuzima sav rizik za to; u skladu sa tim, odbacujemo bilo kakvu odgovornost za to. To znači da su sve naše odgovornosti za kvalitet proizvoda prema kupcu uklonjene. To obuhvata, ali nije ograničeno na, štetu, izričite ili podrazumevane garancije, implicitne garancije o podesnosti za prodaju ili podesnosti za određenu namenu; ova lista takođe nije konačna. Ukoliko treća lica (bez obzira na pravni osnov) podnesu potraživanja prema nama koja direktno ili indirektno potiču od krtih preloma spojnih elemenata koje je kupac kupio, kupac će nam, po prvom pismenom zahtevu, u punom iznosu nadoknaditi sve povezane gubitke, obaveze, štetu, troškove (uključujući sudske i advokatske takse) i sve ostale izdatke.
 • 9.3 Svojstva koja ne spadaju u primenljive gore pomenute standarde su zagarantovana samo ako su dogovorena pismenim putem. Ovi standardi takođe obuhvataju informacije u našim dokumentima, posebno u brošurama, katalozima (uključujući e-prodavnicu), u pismeno potvrđenim narudžbinama, u tehničkim i drugim dokumentima. Izmena podizvođača koji ispunjava iste standarde za proizvode ili isporučuje u skladu sa istim specifikacijama ne predstavlja promenu ugovorene usluge ili robe.
 • 9.4 Ne garantujemo podesnost robe u pogledu vrste ili oblasti korišćenja. Ovo pravilo naročito važi za konstruktivne aspekte predmeta primene. Ako odgovaramo na pitanja u vezi sa izgradnjom i/ili montažom, oslanjamo se na informacije koje je dao kupac. Naše informacije se zasnivaju na teorijskim razmatranjima ili rezultatima testiranja koji su razvijeni u laboratorijskim uslovima. Kupac treba da ih proveri u praktičnim uslovima.
 • 9.5 Ako kupac zahteva posebna prilagođavanja proizvoda (npr. mehaničku naknadnu obradu ili površinsku obradu bilo koje vrste na proizvodima), svojstva originalnog proizvoda mogu da se promene (npr. mehanička svojstva, naročito zaštita od korozije). Stoga isključujemo bilo kakvu garanciju u vezi sa izmenjenim svojstvima proizvoda pomenutim ranije u odeljcima 9.1 i 9.2, čak i ako su odgovarajući standardi i dalje utisnuti na proizvodu.
 • 9.6 Dostizanje određenih vrednosti trenja, čak i ako je napismeno dogovoreno, ne može da se garantuje, jer vrednosti trenja mogu da variraju u zavisnosti od podloge, geometrije, elemenata sa kojima dolazi do trenja ili vrste procesa nanošenja premaza. Proizvođači takođe odbijaju garancije vrednosti trenja zbog prethodno navedenih uticaja.
 • 9.7 Svaka garantna obaveza ističe ako nisu ispoštovani ugovoreni standardi ili u slučaju vršenja izmene na robi bez našeg izričitog pristanka. Konkretno, u pitanju su gore pomenuti standardi i radni uslovi koje smo mi naveli ili su odobreni u pisanom obliku.
 • 9.8 Pored toga, svi nedostaci nastali usled normalnog habanja, lošeg održavanja, nepravilnog postupanja ili rukovanja, prekomernog naprezanja i uticaja trećih lica isključeni su iz garancije.
 • 9.9 Čak i kada pružamo usluge u oblasti inženjerstva, tehničkih saveta, logistike itd., garantujemo isključivo svojstva robe u skladu sa odeljcima 9.1−9.7. Ovo pravilo takođe važi za usluge koje se pružaju kao deo sveobuhvatnog ili delimičnog rešenja.
 • 9.10 Ako robu isporučimo na osnovu netačnih ili nepotpunih informacija od kupca, ne prihvatamo nikakvu odgovornost. Isto tako, poboljšanja koja izvrši kupac ili nepravilno rukovanje robom od strane kupca dovodi do gubitka prava na bilo kakva garantna potraživanja.
 • 9.11 Ako je roba neispravna, nudimo isporuku zamenske robe bez garancije.
 • 9.12 U skladu sa odeljkom 11, ne priznaju se sva dalja prava na garanciju za isporuke robe.
 • 9.13 Garantni period je 6 meseci od datuma isporuke. Pretpostavka nedostatka je isključena za preduzetnike.

10. Garancija za naše druge usluge, garancija na trajnost

 • 10.1 Garantujemo pažljivo izvršenje u vezi sa našim daljim uslugama. Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku – što moramo opisati kao obavezujuće – ne garantujemo tačnost isporučenih rezultata i njihovu interpretaciju. Ako obezbedimo dodatne usluge na osnovu netačnih ili nepotpunih informacija od kupca, ne prihvatamo nikakvu odgovornost.
 • 10.2 Ako obezbedimo logistička rešenja ili digitalna rešenja za montažne procese (montažna rešenja), garantujemo usklađenost sa potvrđenom ponudom. Ne garantujemo da će logističko rešenje ili montažno rešenje funkcionisati bez prekida ili greške. Svaka garancija je isključena ukoliko nisu ispunjeni radni uslovi i izvršene su izmene. Takođe ne preuzimamo nikakvu odgovornost ukoliko su radove na održavanju i servisiranju obavila treća lica i ako su izvršene dodatne intervencije ili obavljena sistemska ili druga ažuriranja koja nismo odobrili ili na koja nemamo uticaj. Gore navedeno analogno važi ako obezbedimo softver kao deo logističkih rešenja ili montažnih rešenja.
 • 10.3 Ako je garancija na trajnost ili određeni radni vek za komponente i druge proizvode izričito data u pogledu otpornosti na vremenske uslove ili druga svojstva, taj period započinje sa isporukom. Naša obaveza da obezbedimo garanciju ne važi ako je šteta nastala u vezi sa nepravilnom instalacijom ili rukovanjem komponentom i drugim proizvođačima. Osim toga, ne daje se nikakva garancija ako do oštećenje dođe usled neuobičajenog naprezanja, na primer šteta nastala usled oluja, posledica nestabilnosti dubljih slojeva zemlje i posebnih hemijskih ili bioloških uticaja. Ovo ograničenje odgovornosti ne važi samo ako je šteta u suštini izazvana nedostatkom u materijalu ili komponenti i takav nedostatak se može i dokazati. Za instalaciju i rukovanje, primenjuju se tehnički opisi proizvoda i uputstva za instalaciju koji se isporučuju uz odgovarajuću komponentu i ostale proizvode, kao i zakonski propisani ili opšte prihvaćeni standardi i principi arhitekture.
 • 10.4 Ukoliko su dodatne usluge nedovoljno obezbeđene, nudim popravku o sopstvenom trošku na osnovu garancije ili garancije na trajnost.
 • 10.5 Kupac je obavezan u pogledu daljih usluga (naročito u pogledu (i) tehničkih izjava/tehničkih izveštaja, (ii) izveštaja o testiranju i (iii) izveštaja o testiranju/izveštaja o ispitivanju, u kom slučaju je ispitivanje obavljeno u laboratoriji) dobijenih rezultata, preporuka i napomena o primeni u praktičnoj upotrebi njegovih proizvoda da ih adekvatno testira i proveri i da ih proglasi podesnim za korišćenje ili da ih razreši.
 • 10.6 U skladu sa odeljkom 11, ne priznaju se sva dalja prava na garanciju za dodatne usluge.

11. Odgovornost za štetu

 • 11.1.   U pogledu naših isporuka robe i drugih usluga, odgovorni smo u okviru zakonske odgovornosti za proizvod za telesne povrede i materijalnu štetu koji se mogu neposredno pripisati kvaru na proizvodu. Sva izuzeća i ograničenja odgovornosti su važeća i treba ih tumačiti do granice pravne prihvatljivosti i svi zahtevi za odgovornost su ovde konačno regulisani.
 • 11.2    Naša odgovornost za štetu, gubitke i obeštećenja u vezi sa daljim pruženim uslugama (uključujući, ali ne ograničavajući se na, usluge razvoja i inženjerstva ili logistička rešenja koja prevazilaze primenu opšte prihvaćenih pravila tehnologije) biće u sledećoj meri za
  • (a) pojedinačne narudžbine najviše u iznosu vrednosti porudžbine, a za
  • (b) trajne naloge po godini i po potraživanju najviše u iznosu koji smo fakturisali u poslednjih 12 meseci.
  Ukoliko kupac pretrpi bilo kakvu dodatnu štetu, bilo usled kršenja dužnosti brige ili usled neispravnih daljih performansi ili bilo kog drugog razloga za koji smo mi odgovorni, kupac će imati pravo na nadoknadu samo ako su naši zaposleni ili posrednici krivi za grubu nepažnju (namera ili gruba nepažnja). Zahtevi za naknadu štete usled male nepažnje kao i nadoknada za čiste finansijske gubitke, posledičnu štetu (posebno gubitke u proizvodnji ili kašnjenja ili prekide u radu itd.), gubitak profita, štetu od potraživanja trećih lica, bilo koji paušalni iznos ili kaznu dogovorenu sa trećim licima, narušavanje ugleda kao i štetu usled gubitka koji je pretrpeo kupac su isključeni – bez obzira na zakonski razlog.
 • 11.3    Odricanje odgovornosti: Izveštaji o rešenju problema koje smo pripremili u okviru daljih usluga, su preliminarno, na osnovu naših aktuelnih informacija i znanja, isključivo tehničko mišljenje, koje podleže daljoj proveri i kompletnim informacijama od strane kupca o uzrocima i korektivnim merama. Bez predrasuda u vezi sa korišćenjem formativnih odredbi, ne daje nikakve izjave u vezi sa ugovornom ili zakonskom odgovornošću ili zahtevima za obeštećenje. Ne sadrži ili kreira, direktno ili indirektno, nikakvo priznanje krivice, obaveza, odgovornosti ili bilo koju drugu tužbu protiv nas.
 • 11.4   U meri dozvoljenoj zakonom, svaka dalja ugovorna ili vanugovorna odgovornost u vezi sa našim isporukama robe i daljim uslugama se izričito isključuje, posebno u vezi sa direktnom ili indirektnom posledičnom štetom. To se posebno odnosi na troškove neophodnih radova na montaži i demontaži, kao i na prekide poslovanja. Ovo izuzimanje odgovornost takođe važi na našu ugovornu ili vanugovornu odgovornost za štetu izazvanu propustima naših pravnih zastupnika, zaposlenih i pomoćnog osoblja; ista odredba takođe važi na ličnu ugovornu ili vanugovornu odgovornost ovih predstavnika, zaposlenih i pomoćnog osoblja.
 • 11.5    Svi zahtevi za odštetom koje kupac ili treća strana mogu podneti protiv nas na osnovu odgovornosti za proizvod u smislu austrijskog zakona za odgovornost za proizvode (PHG) biće isključeni osim ako strana koja ima pravo na odštetu dokaže da smo mi doveli do neispravnosti i da je nastala najmanje usled grube nepažnje. Zahtevi za odštetom kompanije su u svakom slučaju ograničeni na iznos od 10.000 EUR.
 • 11.6    Isključuje se svaki oblik zajedničke odgovornosti sa jednom ili više kompanija iz Bossard grupe, kao i njenih podružnica. Kupac može da potražuje ugovorna potraživanja isključivo od ugovornog partnera.
 • 11.7    Svi zahtevi za naknadu štete ističu u roku od 6 meseci od oštećenja i oštećene strane.

12. Obezbeđenje kvaliteta, Bossard laboratorije za testiranje i merenje

 • 12.1 Mi koristimo sertifikovani sistem za obezbeđenje kvaliteta u skladu sa ISO9001. Pored toga, posedujemo akreditovane laboratorije za testiranje i merenje u skladu sa ISO/IEC17025 radi obezbeđenja kvaliteta. Usluge u skladu sa propisima akreditacije biće pružene samo ako su pisanim putem dogovorene sa nama najkasnije u vreme narudžbine ili naručivanja.
 • 12.2 Bossard laboratorije za testiranje i merenje su nepristrasni organi za testiranje. One rade u skladu sa odgovarajućim standardima i testiraju ili analiziraju u skladu sa primenljivim procedurama ili standardima za testiranje.

13. Otkazivanja, odustajanje

 • 13.1 Otkazivanje narudžbina zahteva naš izričiti pismeni pristanak, kao i plaćanje naših troškova za materijale, zarade i izdatke.
 • 13.2 Prigovori u vezi sa odstupanjima u pogledu kvaliteta, dimenzija i količine posebne isporuke ne daju pravo na otkazivanje preostalih isporuka porudžbine.
 • 13.3 Imamo pravo na odustajanje od obaveza za isporuku ukoliko se finansijska situacija kupca značajno pogoršala ili ako se razlikuje od onog što nam je predstavljeno.
 • 13.4 Opoziv ugovora o radu i uslugama ili ugovora o isporuci od strane kupca je izričito isključen.

14. Obaveze i bezbednost u pogledu informacija

 • 14.1 Kupac je dužan da nas obavesti o svim posebnim tehničkim zahtevima, zakonskim i zvaničnim propisima ili drugim okvirnim uslovima, u meri u kojoj su oni od značaja za naše isporuke robe i pružanje daljih usluga. Potrebno je istaći da ove informacije moraju biti blagovremeno dostavljene i bez ikakvih posebnih zahteva sa naše strane. Dužnost obaveštavanja važi posebno u slučaju opasne ili neuobičajene upotrebe robe. Potrebno je skrenuti nam pažnju u pismenom obliku na takve propise, standarde ili okolnosti najkasnije kada je narudžbina izvršena. Ukoliko se to dogodi samo tokom naše isporuke robe ili tokom pružanja daljih usluga, kupac treba odmah da nas obavesti.
 • 14.2 Bez obzira na ovu dužnost obaveštavanja, odgovornost za proizvod i druge hartije od vrednosti će ostati kod kupca.
 • 14.3 Usklađenost sa opštim i lokalnim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajuće upućivanje osoblja u potpunosti je odgovornost kupca.

15. Korišćenje rezultata

Rezultati naših usluga su isključivo predviđeni za korišćenje i informisanje kupca i ne smeju se prenositi na treća lica ili koristiti na bilo koji drugi način bez naše prethodne pismene saglasnosti. Ovo pravilo se odnosi posebno na analize, rezultate testiranja, izračunavanja itd.

16. Kontrole izvoza i sankcije

Kupac se obavezuje da će poštovati odgovarajuće primenljive nacionalne, evropske, američke i međunarodne sankcije i propise kontrole izvoza u daljem korišćenju isporuka robe i daljih usluga kupljenih od nas. To obuhvata, ali nije ograničeno na, zabranu prodaje ili izvoza robe u zemlje pod sankcijama, sankcionisanim krajnjim kupcima ili za zabranjenu krajnju upotrebu poput razvoja naoružanja bez neophodnog odobrenja prema važećim zakonima.

17. Prava na industrijsku svojinu

 • 17.1 Autorska prava kao i druga prava na nematerijalnu svojinu i prava na industrijsku svojinu koja nastaju zajedno sa našim isporukama robe i pružanjem daljih usluga ostaju isključivo naša. Ta prava uključuju, ali nisu ograničena na, naše crteže, planove, tehničke i druge dokumente, softverske programe i druga rešenja koja smo razvili.
 • 17.2 Prava korišćenja koja su izričito data kupcu u pisanom obliku, koja su neprenosiva i neisključiva, ostaju zadržana.
 • 17.3 Imaćemo pravo na korišćenje i dalji razvoj opšte upotrebljivog znanja, veština kao i iskustva i umeća koje smo stekli tokom našeg obavljanja usluga u našim aktivnostima za druge kupce.

18. Tajnost

 • 18.1 Svaka ugovorna strana će smatrati poverljivim one podatke, dokumente i informacije koje poseduje iz oblasti poslovanja druge strane i koju nisu niti opšte dostupni niti opšte poznati. Ne sme ih učiniti dostupnim trećim licima, bilo direktno ili indirektno, niti ih iskoristiti na bilo koji drugi način. Takvi podaci, dokumenti i informacije će se koristiti samo za izvršenje ugovora. U tom smislu, ugovorni partneri će preduzeti sve neophodne mere da spreče odliv do ili korišćenje takvih podataka od strane trećih lica. Zaposleni u ugovornim stranama su dužni da čuvaju tajnost u pogledu podataka, dokumenata i informacija, osim ako su već obavezani da to čine na osnovu ugovora o radu. Obaveza čuvanja tajnosti ostaje na snazi čak i nakon raskida našeg ugovornog odnosa.
 • 18.2 18.2 Ništa u ovim Opštim odredbama i uslovima ili u bilo kom ugovoru zaključenom između nas i kupca neće se tumačiti kao dodeljivanje ili prenošenje na kupca bilo kakvih prava na poverljive informacije i našu intelektualnu svojinu prenosom vlasništva nad robom.

19. Zaštita podataka

Svaka ugovorna strana se obavezuje da će poštovati važeće propise o zaštiti podataka. Za ostalo, upućujemo na našu izjavu o zaštiti podataka na adresi https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Kupac prima k znanju ovu izjavu o zaštiti podataka i prihvata je u odgovarajućoj važećoj verziji.

20. Važeći zakon, mesto nadležnosti

Austrijski zakon se primenjuje uz isključenje međunarodnih referentnih standarda. Odredbe Konvencije UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe se ne primenjuju. Mesto izvršenja je Linc, mesto nadležnosti je nadležni sud u Lincu, Austrija, čak i ako je plaćanje obavljeno čekom ili menicom. Međutim, kompanija KVT-Fastening GmbH takođe ima pravo da preduzme zakonske mere na mestu nadležnosti ugovornog partnera ili njegove filijale.

21. Ostale odredbe

 • 21.1 Događaji više sile koji utiču na nas ili naše dobavljače ili logističke partnere koji spreče isporuku ili proizvodnju dogovorenog datuma će produžiti vreme isporuke ili proizvodnje za vreme trajanja takvog prekida. To se posebno odnosi na prirodne katastrofe, nove ili izmenjene zakone i propise, mere, naloge, zahteve ili odluke suda ili organa, zemljotrese, poplave, požare, eksplozije, rat, terorizam, nemire, kvar mašine, hitne popravke ili hitno održavanje mašina, teškoće u snabdevanju energijom i sirovinama, štrajkove, nedostatak prevoznih sredstava i prepreke u transportu, blokade, nepredviđene poteškoće u isporuci i proizvodnji, sabotažu, kibernetičke napade, epidemije ili pandemije.
  Nismo u obavezi da ispunimo ugovor ukoliko je ispunjenje onemogućeno preprekama usled nacionalnih ili međunarodnih propisa spoljnotrgovinskog zakona, embarga i/ili drugih sankcija.
  Odmah ćemo obavestiti kupca o slučaju više sile. Ako takvo narušavanje potraje duže od 12 nedelja i kupac i mi ne možemo da se dogovorimo o zajedničkom načinu delanja, obe strane imaju pravo da otkažu pogođenu isporuku ili uslugu.
  Kupac nema pravo na kompenzaciju za slučajeve više sile.
 • 21.2 Uspešne narudžbine će biti obavezujuće za pravne naslednike i dozvoljene zastupnike kupca. Dodeljivanje prava ili prenos obaveza kupca na treće lice zahteva našu prethodnu pismenu saglasnost.
  Bez obzira na gorepomenuto, saglasnost druge ugovorne strane neće biti potrebna ako svoja prava i obaveze u okviru ugovora dodelimo podružnici, ili prava i obaveze iz ovog poslovnog odnosa automatski prelaze na univerzalne/delimične naslednike. Takvo dodeljivanje ili prenos će postati pravno valjano tek nakon pismenog obaveštenja druge ugovorne strane.
 • 21.3 Ako u bilo kom trenutku ne podnesemo ili momentalno ne podnesemo zahtev koji proizilazi iz ili u vezi je sa ovim Opštim odredbama i uslovima i pravnim odnosom zasnovanim na tome, tada se ovo neće smatrati našim (delimičnim) odricanjem naših prava na osnovu okolnosti ili u smislu iznosa.

22. Klauzula o deljivosti ugovora

Ukoliko pojedinačne odredbe ovih Opštih odredbi i uslova budu ili postanu nevažeće i/ili nedelotvorne delimično ili u celosti, važnost i/ili delotvornost preostalih odredbi ili delova takvih odredbi će ostati nepromenjena. Nevažeće i/ili nedelotvorne odredbe će zameniti odredbe koje su u ekonomskom smislu što približnije značenju i nameni nevažećih i/ili nedelotvornih odredbi na pravno delotvoran način. Isto važi u slučaju da ove Opšte odredbe i uslovi budu nepotpuni.

23. Obavezujući originalni tekst

U slučaju bilo kakvih razlika između nemačke i bilo koje druge verzije jezika Opštih odredbi i uslova, originalni tekst na nemačkom ima prednost u svakom slučaju.