Kontaktirajte nas

Telefon

Аустрија

+43 732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Kako se upravlja složenošću u okruženjima sa proizvodnjom više vrsta proizvoda u manjim količinama

Ponašanje potrošača postaje sve zahtevnije. Pojedinci i kompanije više ne traže standardne proizvode, nego žele varijacije proizvoda koje u najvećoj meri odgovaraju njihovim potrebama i zahtevima. Suvišno je naglašavati da isporuka treba da bude brza ili pravovremena, uz odgovarajući kvalitet i povoljnu cenu. Da bi ispunile ove zahteve i ostale konkurentne, proizvodne kompanije moraju imati sposobnost usavršavanja proizvodnje više vrsta proizvoda u manjim količinama (High-Mix Low-Volume, skr. HMLV). 

Koji se problemi javljaju u HMLV okruženjima u proizvodnji? Proizvodne operacije sa velikim varijacijama proizvoda, u kombinaciji sa malim obimom proizvodnje i malim serijama, dovode do složenih ručnih procesa montaže i pripreme za rad. Zbog čestih promena proizvoda i varijanata neophodna je sposobnost za efikasna podešavanja proizvodne opreme. 

 

U sledećem članku se objašnjava kako se mogu postići kraća vremena promene proizvoda i varijanata, kao i veća fleksibilnost i pouzdanost procesa, sa nekoliko aspekata:

 

1) Neometani prelazak iz jednog podešavanja proizvodne opreme u drugo
2) Smanjivanje troškova prelazaka za operatere
3) Korišćenje transparentnosti podataka za poboljšavanje procesa

 

1) Neometani prelazak iz jednog podešavanja proizvodne opreme u drugo 

Za pametne fabrike i procese montaže neophodna su dobro osmišljena fizička podešavanja proizvodne opreme.


Integracija povezanih alata omogućava da informacije o podešavanjima, kalibraciji i konfiguraciji ostanu sačuvane u okviru softvera, kao i da se automatski ažuriraju i prenose, tako da se svaki zavrtanj i zakivak budu pričvršćeni u skladu sa specifikacijama. Budući da se podešavanja i zahtevi automatizuju i prate, operateri ne moraju da pamte zahtevane obrtne momente, parametre i sl. za svaki korak u procesu. Mogu se integrisati primene biranja pomoću svetlosne indikacije (Pick-by-light), rotirajući tornjevi za montažu i drugi pametni uređaji, kako bi se smanjilo vreme koje je operaterima potrebno za traženje delova za sklopove – što predstavlja najčešći uzrok usporavanja rada u procesima ručne montaže.

Tokom montaže, ulazni podaci iz pametnih alata ili senzora, kao što su skeneri ili kamere, mogu se koristiti za poboljšavanje radnih uputstava i resetovanje alata za sledeći korak u procesu. Slično tome, mogu se podesiti aktivatori za prelazak sa jednog proizvoda na drugi i iz jedne varijante u drugu. Integracija pametnih uređaja i upravljanje radnim uputstvima omogućavaju da fizički prelazak iz jednog radnog naloga u drugi bude jednako neometan kao prelazak iz jednog koraka u drugi tokom procesa montaže.

Pored toga, digitalizovanje radnog mesta omogućava da promenite raspored radnih stanica u samo nekoliko klikova mišem – na primer, da pređete sa jedne radne stanice na malu proizvodnu liniju, uz fleksibilnost da promenite proizvodnju svojih proizvoda i da njome upravljate.

2) Smanjivanje troškova prelazaka za operatere tokom montaže

Objedinjavanjem pametnih uređaja i digitalizovanih radnih uputstava smanjuje se složenost za zaposlene tokom promena proizvoda i varijanata, a mogu se primeniti najbolje prakse u skladu sa Poka-Yoke načelima. Ovim ne samo da se povećava delotvornost operatera jer se skraćuje vreme, nego se obezbeđuje i to da se poštuju standardi kvaliteta i smanjuju greške i prepravljanja.


U većini HMLV okruženja, operateri ne rade dovoljno dugo sa jednim proizvodom ili jednom varijantom da bi za njih postali stručni. Stoga se koraci montaže koji ne mogu fizički da se automatizuju moraju prenositi preko radnih uputstava.  

Pomoću ručnih uputstava za rad radnici mogu lakše da obave posao, ali nailaze na brojne neizvesnosti i vremenske gubitke prilikom promene proizvoda i varijanata – da li je pri ruci pravi dokument sa odgovarajućom verzijom, koji su delovi već montirani, šta je sledeći korak i sl. To može dovesti do nesigurnosti i pritiska da se sve uradi brzo i na pravi način, što može negativno uticati na dobrobit operatera i kvalitet njegovog rada.

Digitalnim radnim uputstvima smanjuju se troškovi kognitivnog preusmeravanja, što omogućava operateru da održava svoj radni tok. Radnici se usmeravaju po koracima kroz proces montaže. Operater potvrđuje svaki izvršeni zadatak kako bi prešao na sledeći. Operater po potrebi može dodavati komentare u radna uputstva tokom montaže, kako bi poboljšao radne korake ili radni tok. Uz radna uputstva priložene su slike ili grafički prikazi, koji olakšavaju razumevanje uputstava, čak i novim zaposlenim licima. Na taj način mogu pravilno da se obave i složeni zadaci montaže.  

  

3) Korišćenje transparentnosti podataka za poboljšavanje procesa

Assembly process data

Pored toga što se digitalizacijom proizvodnje povećava fleksibilnost pa se promena proizvoda i varijanata izvodi efikasnije (kako iz tehničke tako i iz humane perspektive), pomoću nje se jačaju i sposobnosti za budućnost.

Proizvodni podaci iz digitalnih radnih uputstava, kao i svi povezani alati i uređaji – od DC odvijača i kobota do mernih sistema i mašina za testiranje – prikupljaju se u svakom koraku, omogućavajući jedinstvenu transparentnost u pogledu operacija. Ovi podaci se mogu koristiti za praćenje i obezbeđivanje kvaliteta, a mogu se koristiti i za kontinuirano poboljšavanje inicijativa za projektovanje takvih procesa montaže koji će biti još fleksibilniji i efikasniji u budućnosti.

 

Use case

Problem 

Velike varijacije proizvoda u kombinaciji sa malim obimom proizvodnje i malim serijama dovode do velike složenosti i obimnih priprema za rad.
 

Rešenje

Korišćenje standardizovanih radnih mesta sa vođenim uputstvima za rad, kao i sa povezanim pametnim uređajima i alatima

 

  • Povećanje fleksibilnosti i proizvodnje
  • Brza promena proizvoda i varijanata
  • Skraćivanje vremena za podešavanje proizvodne opreme
  • Svaki operater može da proizvede svaki proizvod
  • Bolje korišćenje prostora u proizvodnim pogonima
  • Kontrolisani tok procesa
  • Sledljivost
     

 

Iskoristite fleksibilnost koju omogućava Smart Factory Assembly

U rešenju Smart Factory Assembly naglasak je na fleksibilnosti, koja započinje samim sistemom. Širok asortiman pametnih uređaja i alata za montažu može se povezivati, u okviru jedne radne stanice ili u celom proizvodnom pogonu, čime se olakšava projektovanje prilagođenih rešenja koja odgovaraju vašim operacijama. Integrisani interfejs za upravljanje radnim uputstvima i kontrolne table sa proizvodnim podacima mogu se prilagođavati u okviru sistema ili integrisati u postojeći softver.

Zahvaljujući svojim povezani uređajima i alatima za montažu, digitalizovanim radnim uputstvima i protokolima, kao i pristupačnim proizvodnim podacima, Smart Factory Assembly omogućava neometane fizičke promene proizvoda i varijanata, a operaterima omogućava podršku u neometanom prolasku kroz radne naloge i prelaske iz jednog radnog naloga u drugi. Zahvaljujući smanjenju složenosti, Smart Factory Assembly omogućava povećanje fleksibilnosti, transparentnosti i kvaliteta – bez obzira na to gde se nalazite na svom putu ka digitalizaciji.


 

 

Stupite u kontakt sa nama da bismo proverili vašu situaciju

Capitalize on Smart Factory Assembly’s Flexibility

By reducing complexity, Smart Factory Assembly increases flexibility, transparency, and quality – no matter where you are on your digitalization journey.

 

Get in touch with us to verify your situation